Game List

First faction: Second faction: Minimum rating:
First caster: Second caster: List Points:
Version

Winner Caster Rating Loser Caster Rating Scenario Date Points Comment
LazioForza Bradigus 1337>>1348 Ustilovskii Strakhov1 1119 >> 1108 2018-02-10 75 Immoren-18. Round 1
Sypher Strakhov1 1297>>1311 DoomBul Severius2 1125 >> 1111 2017-03-26 75 Temper Metal. Round 4
Set Absylonia2 1207>>1241 Sypher Strakhov1 1331 >> 1297 2017-03-25 75 Temper Metal. Round 3
Alhor Garryth 1138>>1164 Uchenikkk Strakhov1 1149 >> 1123 2016-10-30 75 Old Nub Cup 2016. Round 4
Jesus Wurmwood 1287>>1304 Uchenikkk Strakhov1 1166 >> 1149 2016-10-29 75 Old Nub Cup 2016. Round 3
Reichsgraf Directrix 1152>>1177 Atli Strakhov1 1153 >> 1128 2016-02-20 50 Immoren Finest. Round 3
Ka3aK Sturgis1 1212>>1234 Atli Strakhov1 1175 >> 1153 2016-02-20 50 Immoren Finest. Round 2
Dese Venethrax 1200>>1225 Atli Strakhov1 1200 >> 1175 2016-02-20 50 Immoren Finest. Round 1
Johnymagic Kromac2 1284>>1298 Zeffid Strakhov1 1218 >> 1204 2016-01-17 35 Nastolie 35.Round 2
Rundist Strakhov1 1214>>1230 Tony Angelo Feora2 1187 >> 1171 2015-12-12 35 Kiev. Closing Season 2015. Round 4
Rundist Strakhov1 1200>>1214 Yermak Haley1 1137 >> 1123 2015-12-12 35 Kiev. Closing Season 2015. Round 3
Rundist Strakhov1 1182>>1200 Иван Krueger2 1182 >> 1164 2015-12-12 35 Kiev. Closing Season 2015. Round 2
Iceman Kromac1 1200>>1218 Rundist Strakhov1 1200 >> 1182 2015-12-12 35 Kiev. Closing Season 2015. Round 1
Proxor Strakhov1 1126>>1148 Boroda Vladimir1 1221 >> 1199 Incursion 2015-11-22 35 Mini-Masters. Round 4
Petr Orlov Severius1 1277>>1288 Proxor Strakhov1 1137 >> 1126 Destruction 2015-11-22 35 Mini-Masters. Round 3
Sneaky Ork Ashlynn 1432>>1437 Proxor Strakhov1 1118 >> 1113 Two Fronts 2015-11-22 35 Mini-Masters. Round 1